Wednesday, July 30, 2014

D at T 4:2 - Mormons

“[Paglingkuran] mo Siya nang buong puso, kakayahan, pag-iisip, at lakas…" (D at T 4:2).

Naniniwala ang mga Mormon na ang patotoo sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay mahirap sarilinin—dapat itong ibahagi sa mundo. Ito ang dahilan kaya kumakatok ang mga Mormon sa inyong pintuan, ibinabahagi ang Aklat ni Mormon, at naglilingkod sa buong mundo.

No comments:

Post a Comment